Sağlık Hukuku

Sağlık hukuku, sağlık alanında hizmet veren kurumlar ve bu alanda hizmet veren-hizmet alan kişilerin haklarını ele alan bir hukuk birimidir. Hekimlerin ve hastaların sağlık alanında yasalarla çerçevelenmiş hakları bulunmaktadır.

Hastaların bu alanda sahip oldukları hakları kaybetmemeleri için bilinçli hareket etmeleri ve sahip oldukları hakları bilmeleri oldukça önemlidir. Tüm dünyada yaşayan tüm insanların en temel hakkı, yaşama hakkıdır.

Kişinin tüm yasal haklarını kullanması için de sağlıklı olması gerekir. İşte bu hukuk disiplini de, kişilerin bu hakkını koruyan bir alandır. Hasta ve hekim arasında çıkabilecek sorunları engellemek, meydana gelen sorunlarda kişileri yasal olarak korumak ve genel itibari ile hasta ve hekim arasındaki ilişkiyi korumak adına Sağlık hukuku düzenlenmiştir.

Sağlık Hukukunda Hekim Sorumlulukları

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Tarzı İcrasına Dair Kanun ile 13.01.1960 tarihli Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi, 01.08.1998 tarihinde yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığı hasta hakları yönetmeliği kapsamında; hasta haklarını korumak adına düzenlenmiş olan tüm ilkeler belirlenmiştir.

Ancak bu ilkeler, hekim kusuru belirlemekte yetersiz kalmaktadır. Bundan dolayı da Medeni kanun ve Türk Ceza Kanunu maddeleri de dikkate alınmaktadır.

01.06.2005 senesinde yürürlüğe alınmış olan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ile beraber sağlık kurumunda çalışanların sorumluluğu da düzenlenmiştir. Hekim sorumlulukları Sağlık Hukuku alanında:

  • Etik kurallara bağlı olmama durumunda, bu duruma karşı sorumluluk,
  • Ceza hukuku alanında sorumluluk,
  • Medeni hukuk alanında sorumluluk.

Sağlık Hukuku Hastaya Nasıl Haklar Tanır?

Tüm bu maddeler, sağlık hukuku alanında incelenmektedir. Etik kurallara bağlı olmayan hekim; bu alanda meydana gelen tüm tedavi, teşhis ya da muayene hatalarının da sorumluluğunu almak durumundadır.

Etik kurallara bağlı olmaması, özen eksikliğine dayanır. Bundan dolayı da Tıbbi Deontoloji Nizamnamesine göre düzenlenmiştir. Ceza hukuku kapsamında hekimlerin sorumluluğu ise davranışlarını ifade eder.

Açıkça yasada suç olarak belirtilmiş eylem ve davranışlarda hastanın hak talep etmesi söz konusu olmaktadır.

Meslek davranışları sebebiyle suç sayılan bazı durumlar ise; çocuk düşürtmek, hastanın onayını almadan bir işlem yapmak, gereksiz ilaç yazmak vs. Hekimin Medeni Hukuk’a göre sorumlulukları ise meydana gelen mağduriyetler neticesinde hastaya tazminat talep etme hakkı doğurmaktadır.

Sağlık Hukuku kapsamında tüm sorumlulukların tespiti ise Türk Ceza Kanunu, Medeni Kanun ve Borçlar kanunu kapsamında ele alınmaktadır.

Hekim sorumluluklarının yerine getirilmemesi durumlarına karşı düzenlenmiş olan bu yaptırımlar sayesinde hekim ve hasta ilişkisi de yasal bir çerçeveye oturtulmaktadır.

Burgaç Hukuk Bürosu

Global Çözümler: Üstün Gizlilik Prensibi…