Değerli Konut Vergisi, Türkiye sınırları içinde bulunan mesken nitelikli taşınmazlardan bina vergi değeri veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen değeri 5.000.000.- Türk lirası ve üzerinde olan değerli konut sahipleri ödeyecektir.

DEĞERLİ KONUT VERGİSİ NEDİR?

Değerli Konut Vergisi, Resmi Gazetenin 07 Aralık 2019 tarihli sayısında yayınlanan 7194 sayılı DİJİTAL HİZMET VERGİSİ İLE BAZI KANUNLARDA VE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN’UN 30-37. Maddeleri ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa 41 inci maddeden sonra gelmek üzere 42-49. Maddeler eklenerek DEĞERLİ KONUT VERGİSİ adı altında düzenleme ile yeni bir vergi koyulmuştur. Bu vergiye değerli konut vergisi örnek dilekçe ile itiraz edebilirsiniz.

DEĞERLİ KONUT VERGİSİNİ ÖDEMESİ GEREKENLER

Değerli Konut Vergisini (DKV), Türkiye sınırları içinde bulunan mesken nitelikli taşınmazlardan bina vergi değeri veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen değeri 5.000.000.- Türk lirası ve üzerinde olanlar konut sahipleri ödeyecektir.

KONUTUN DEĞERİNİ KİM BELİRLEYECEK VE İTİRAZ MÜMKÜN MÜ?

 Değerli Konut Vergisi için gayrimenkulün değeri Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenecek ve internet sitesinde ilan edilecektir. Sahibi olduğu gayrimenkul Değerli Konut olarak tespit edilenlere Değerli Konut Vergisi için tebligat yapılacaktır. Tebliğ tarihinden itibaren on beşinci günün sonuna kadar Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne itiraz edilmeyen mesken nitelikli değerli taşınmazların değeri kesinleşecektir. Süresinde yapılan itirazlar, on beş gün içinde değerlendirilerek sonuçlandırılacak ve kesinleşen değer, aynı usulle ilan ve ilgilisine tebliğ edilecektir. Bu değer, değerli konut vergisi uygulamasında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen değer olarak kabul edilecektir.

DEĞERLİ KONUT VERGİSİ İTİRAZ DİLEKÇESİ NASIL YAZILIR?

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 KADASTRO DAİRE BAŞKANLIĞINA
(Dikmen Caddesi No:14 (06100) Bakanlıklar / ANKARA)

 

GÖNDERİLMEK ÜZERE

 

…….. TAPU ve KADASRTO GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

 

İTİRAZ EDEN                       : İSİM SOYİSİM (TC:)
ADRES

İTİRAZ EDİLEN
TEBLİGAT                            :
…………………….Sayılı Değerleme Kapsamında Gerçekleştirilen Tebligat

TEBLİĞ TARİHİ                   :

KONU                                    : Dijital Hizmet Vergisi İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 31. Maddesi ile 07.12.2019 tarihinde yürürlüğe giren Değerli Konut Vergisine istinaden tarafıma gönderilen değerleme raporuna itirazımdır.

AÇIKLAMALAR

1) 07.12.2019 tarihinde Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Dijital Hizmet Vergisi İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 31. Maddesi ile Emlak Vergisi Kanunu’na eklenen “Değerli Konut Vergisi”ne istinaden maliki olduğum; ………………………………………………………… kayıtlı konut niteliğindeki taşınmaza İlişkin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından değerleme yapılmış ve bu değerleme sonucunda yukarıda bilgilerini verdiğim taşınmazımın değeri ………………………….. olarak hesaplanmıştır.

2) Maliki olduğum bu taşınmazın değerinin 5.000.000,-TL’nin üzerinde hesaplanması gerçeği yansıtmamakla birlikte bu gerçeği yansıtmayan hatalı değerleme nedeniyle tarafımın Değerli Konut Vergisini ödemekle mükellef haline gelmesi kanunun amacına ve ruhuna aykırı olacaktır.

3) Ancak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerleme neticesinde tespit edilen ……………………………………… bedel maliki taşınmazın gerçek değerinden yüksek olup, maliki olduğum ……………………………………. kayıtlı konut niteliğindeki taşınmazın değeri 5.000.000,-TL’nin altındadır. Buna yönelik olarak SPK Lisanslı firma tarafından düzenlenmiş değerleme raporu ile bölge emlakçılarından alınmış rayiç bedel yazılarını ekte ilginize sunarız.

4)(Ayrıca belirtilmek istenen gerekçeler varsa ekleme yapılabilir.)

5) Bu nedenle maliki olduğum ……………………………….kayıtlı konut niteliğindeki taşınmazıma ilişkin olarak 07.12.2019 tarihi itibariyle yürürlüğe giren Değerli Konut Vergisine istinaden yapılan ve tarafıma tebliğ edilen ……………… Sayılı ve ……….. Konulu ve  ………… Tarihli değerleme raporuna itiraz ediyorum.

SONUÇ VE İSTEM                          :

Yukarıda arz ve izah ettiğim sebepler ve fazlaya ilişkin haklarım saklı kalmak üzere, maliki olduğum …………………………………………………………….. Bağımsız Bölümde kayıtlı konut niteliğindeki taşınmazım hakkında;

  1. İŞBU DEĞERLEMEYE YAPTIĞIM İTİRAZIN KABULÜ’
    nü ve maliki olduğum olduğum ……………………… adresinde kayıtlı konut niteliğindeki taşınmazıma kurumunuzca yeniden değerleme yapılmasını,
  2. Piyasa değerleri göz önüne alınarak yeniden yapılan değerleme neticesinde taşınmazın değerinin 5.000.000,-TL’nin altında hesaplanması halinde tarafıma gönderilen ………….. Sayılı …………….. Konulu ve …………. Tarihli değerleme raporunun iptalini,

Saygılarımla talep ederim. (Tarih)

AD SOYAD

İMZA

 

EKLER        :

 

Ek -1 Gayrimenkul değerleme raporu

Ek-2 Gayrimenkul firmalarından alınan bölge ve bina rayiç bedel yazıları